Regulamin

Regulamin

REGULAMIN KMD GRUZ

  1. Definicje
  2. Postanowienie ogólne
  3. Ochrona danych osobowych
  4. Przedmiot umowy, warunki zawierania Umowy o świadczenie usług
  5. Dostawa i odbiór
  6. Płatność
  7. Odpowiedzialność
  8. Kontakt
  9. Postanowienia końcowe

I. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1) Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę o świadczenie usług.

2) Kodeks cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku.

3) Przedmiot umowy – usługa odbioru i zagospodarowania odpadów (gruzu) w workach i kontenerach.

4) Strona – Usługodawca, Zleceniobiorca lub Klient.

5) Umowa o świadczenie usług (umowa) – umowa o świadczenie usług w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

6) Usługodawca – Katarzyna Drespa prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Firma Usługowo Handlowa KMD GRUZ Katarzyna Drespa, NIP: 9580084974, REGON 220913687,

7) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie usług stanowiących przedmiot działalności Usługodawcy.

II. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2. Regulamin określa zasady zakres i warunki obsługi Zamówień składanych przez Klientów oraz zasady świadczenia usług, w tym warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług.

3. Przed złożeniem zamówienia Klient jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, a złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień. Regulamin jest integralną częścią Umowy o świadczenie usług zawartej z Klientem.

III. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) jest Katarzyna Drespa prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Firma Usługowo Handlowa KMD GRUZ Katarzyna Drespa, NIP: 9580084974, REGON 220913687.

2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji umów o świadczenie usług stanowiących przedmiot działalności Usługodawcy.

3. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

4. Klientowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, w szczególności prawo do:

a) uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia Administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna - jej miejsca zamieszkania oraz imienia i nazwiska,

b) uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze,

c) uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,

d) uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące,

e) uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,

f) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,

g) wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację,

h) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych,

i) wniesienia do administratora danych żądania ponownego, indywidualnego rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej z naruszeniem art. 26a ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

5. Podanie danych osobowych przez Klienta jest całkowicie dobrowolne. Dane nie podlegają weryfikacji.

IV. Przedmiot umowy, warunki zawierania Umowy

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Przedmiocie umowy podane na Stronie internetowej Usługodawcy, w szczególności takie jak ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Cena Przedmiotu umowy uwidoczniona przy każdej wybranej usłudze na Stronie internetowej podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek od towaru i usług (VAT). Ceny Przedmiotu umowy zawierają również cenę samego worka, koszty dostawy worka lub kontenera, które są każdorazowo wskazane i ustalane w trakcie składania Zamówienia.

3. Usługodawca oferuje usługi z zakresu wywozu gruzu, odpadów budowlanych, śmieci poremontowych czy odpadów zielonych w workach.

4. W ofercie Usługodawcy dostępne są worki „BIG BAG” o pojemności:

a) 1 tony,

b) 1,5 tony,

c) 2 ton,

d) 2,5 tony

5. Niezależnie od powyższego w ofercie Usługodawcy znajdują się również kontenery o wymiarach:

a) 3,5 m,

b) 5 m,

c) 7 m,

6. Worki typu „BIG BAG” dostępne w ofercie Usługodawcy znajdują wiele zastosowań, w szczególności w sytuacji, w której w danej lokalizacji nie ma możliwości podstawienia kontenera lub, gdy liczba odpadów jest mniejsza. Wynajmowane przez Usługodawcę worki mogą służyć m. in. do gromadzenia:

a) gruzu i ziemi,

b) odpadów budowlanych,

c) odpadów zielonych,

d) różnego typu odpadów zalegających na strychu, w piwnicy czy garażu.

7. W workach lub kontenerach wynajmowanych przez Usługodawcę może znajdować się gruz budowlany lub odpady zmieszane np.:

a) odpady czyste, czyli: cegła, pustak, skruszony beton z posadzek, glazura, terakota,

b) odpady mieszane, czyli: gruz betonowy, ceramika, dachówka, cegły, płyty gipsowe, płytki, potłuczone urządzenia sanitarne, elementy metalowe, wiadra po farbach, zaprawach, worki po gipsie i klejach, elementy plastikowe, drewno i panele, papier.

c) odpady zielone, czyli: trawa ,połamane do wielkości worka czy kontenera gałęzie korzenie bez ziemi.

8. Klient jest zobowiązany każdorazowo przed złożeniem zamówienia poinformować Usługodawcę o tym, jakiego typu odpady ma zamiar wrzucać do udostępnionego mu worka lub kontenera.

9. Do udostępnionych przez Usługodawcę worków lub kontenerów bezwzględnie zabrania się wrzucać:

a) papy,

b) eternitu,

c) opon,

d) odpadów niebezpiecznych,

e) odpadów zawierających substancje żrące,

f) azbestu,

g) rozgrzanego popiołu oraz wszelkich pozostałych odpadów mogących uszkodzić worek.

Usługodawca nie zajmuje się odbiorem odpadów niebezpiecznych czyli zawierającymi substancje żrące, azbest czy eternit, papy, wełny mineralnej a także sypkich i płynnych substancji chemicznych tzw. suchego betonu mogącego uszkodzić worek i uniemożliwić jego odbiór a to spowoduje naliczenie dodatkowych kosztów, do pokrycia których zobowiązany będzie Klient. Usługodawca nie odbiera odpadów komunalnych, a odpady te nie mogą znajdować się w udostępnionych przez niego worka, za co ewentualną odpowiedzialność odszkodowawczą ponosi Klient.

10. Zabrania się ustawiania worków na terenie ogródków działkowych, worek można ustawić jedynie przed terenem działek (bramą główną). Usługodawca nie odbiera worków z terenu działek.

11. Akceptacja niniejszego Regulaminu następuje w momencie złożenia zamówienia na usługi świadczone przez Usługodawcę. Klient jest zobowiązany do przeczytania Regulaminu, który jest dostępny na stronie internetowej Usługodawcy, a także zostanie mu udostępniony w formie pisemnej w trakcie dokonania dostawy worka lub kontenera.

12. Klient ponosi pełną odpowiedzialność wobec wszelkich podmiotów, w przypadku w którym do realizacji usługi niezbędne będzie uzyskanie pozwolenia na zajęcie pasa ruchu drogowego. Usługodawca wskazuje, że uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego, czyli miejsca postawienia worka należy w każdym przypadku do Klienta. Jednocześnie nadmienić należy, że niedopełnienie ww. obowiązku może skutkować nałożeniem kary pieniężnej i jest to 10-krotność opłaty za każdą rozpoczętą dobę (informacja od Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni),dla każdego miasta jest to podobna procedura. Pas drogowy to wydzielony liniami granicznymi grunt z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługa ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą. Do podstawowych elementów pasa drogowego zaliczamy: jezdnię, chodnik, pobocze, zatokę postojową trasę rowerowa itp.

13. Zleceniobiorca (Usługodawca) zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem.

14. Klient odpowiada za zajęcie pasa drogowego w przypadku, gdy worek lub kontener w pasie drogowym zostanie ustawiony zgodnie z wytycznymi Klienta albo samodzielnie przez Klienta. Jeśli w takim przypadku Zleceniobiorca zostanie obciążony przez zarządcę drogi opłatą za zajęcie pasa drogowego, to Klient będzie zobowiązany zwrócić Zleceniobiorcy koszt tej opłaty, a także do uiszczenia na rzecz Usługodawcy odpowiedniej kary umownej. Klient jest zobowiązany do uzyskania zgody właściwego zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego i ponoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego.

15. Klient zobowiązuje się do zapewnienia dojazdu do worka lub kontenera w taki sposób, aby możliwe było jego odebranie przez pojazdy Usługodawcy.

16. Klient zobowiązuje się do zapełniania worka lub kontenera w taki sposób, aby odpady w nich gromadzone nie wystawały poza ich górną krawędź, a nadto aby ich masa nie przekraczała ładowności danego worka lub kontenera.

17. Klient zobowiązuje się do zapełniania worka lub kontenera tylko odpadami zgodnymi z typem odpadów wybranym podczas składania zamówienia i do utrzymania czystości wokół worka lub kontenera. Usługodawca (Zleceniobiorca) nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec jakichkolwiek podmiotów za utrzymanie czystości wokół worka.

18. 90% worków dostępnych w ofercie Usługodawcy to worki wielokrotnego użytku, co pozwala na ochronę środowiska, szyte są w polskiej firmy na dzień dzisiejszy korzystamy z worków firmy Paktainer. Worki posiadają atesty, które umiejscowione są na worku, istnieje również możliwość wglądu w atesty w siedzibie firmy.

19. Usługodawca nie zwraca kosztów worka w przypadku, gdy Klient się rozmyśli, a więc Usługodawca może naliczyć dodatkowe koszty w przypadku, gdy worek stoi w innym miejscu niż ustalony i po worek trzeba by dojeżdżać więcej niż raz.

V. Dostawa i odbiór

1. Worek typu „BIG-BAG” powinien być umieszczony na zewnątrz budynku, w miejscu dostępnym dla dźwigu samochodowego. Znamienny jest przy tym fakt, że w celu prawidłowego zrealizowania usługi, dźwig musi mieć możliwość podjazdu do worka na odległość nie mniejszą, niż 2m, zaś wysięgnik dźwigu powinien podnosić się na minimalną wysokość 6m.

2. Worek typu „BIG-BAG” nie powinien znajdować pod zadaszeniami, liniami wysokiego napięcia oraz drzewami. Miejsce postawienia worka, kontenera musi być takie, nie utrudniał on przejazdu czy ruchu pieszych i było zgodne z przepisami przeciwpożarowymi.

3. W przypadku umieszczenia w worku „BIG-BAG” czy kontenerze innych odpadów niż opisane w niniejszym Regulaminie, Usługodawca zastrzega sobie prawo dodatkowego obciążenia Klienta kosztem wywozu i unieszkodliwienia zgromadzonych w nim odpadów oraz obciążenia Klienta karami umownymi wskazanymi w zawartej umowie.

4. Worki i kontenery można zamawiać telefonicznie pod numerem tel.: 664-360-788. Zamówione worki lub kontenery są dostarczane na miejsce 5 dni w tygodniu między godziną 7-mą, a godziną 13-tą. Usługodawca dostarcza worek w miejscu umówionym (ustalonym z Klientem) podczas rozmowy telefonicznej lub zleceniu mailowym, w ustalonym czasie. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za pozostawienie worka/kontenera we wskazanym przez niego miejscu.

5. Worki czy kontenery muszą być ustawione w miejscu ustalonym z pracownikiem podczas dostawy, w taki sposób tak aby nie utrudniały ruchu pieszych czy zmotoryzowanych. Klient nie może w późniejszym terminie samodzielnie zmienić miejsca worka lub kontenera.

6. Zapełnione worki typu „BIG-BAG” odbierane są po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym gotowości do odbioru przez Klienta pod numerem tel. 664-360-788 lub po zgłoszeniu na adres e-mail: kontakt@kmdgruz.eu lub kmdgruz@wp.pl

7. Worki odbierane są w ciągu trzech dni roboczych od zgłoszenia, 6 dni w tygodniu czyli od poniedziałku do soboty. Worki odbierane są w godzinach wczesnoporannych godzinach i w przypadku postawienia takiego worka na terenie zamkniętym Klient zobowiązany jest do jego udostępnienia w godzinach podanych przy zgłoszeniu zwrotu worka. Odbiór następuje po otrzymaniu informacji zwrotnej od Klienta w okresie najpóźniej czterech dni roboczych lub w podanym przez odbierającego zlecenie pracownika terminie. W przypadku zgłoszenia sms konieczne jest otrzymanie przez Klienta wiadomości zwrotnej z terminem odbioru, w celu potwierdzenia terminu. Usługodawca zastrzega, iż dłuższe terminy odbioru mogą się zdarzyć przed Świętami Bożego Narodzenia lub Wielkanocnymi lub też przed długimi weekendami.

8. Kontenery odbierane są w dniu ustalonym bezpośrednio podczas dostawy pustego kontenera.

9. Klient nie ma możliwości swobodnego wyboru dnia, ani godziny odbioru, jednakże Usługodawca w miarę możliwości postara się każdorazowo uwzględniać uwagi Klienta w ww. zakresie.

10. Usługodawca (Zleceniobiorca) zastrzega sobie prawo zmiany terminu odbioru worka ze względu na trudne siłę wyższą, warunki pogodowe, silne opady deszczu lub śniegu, bardzo niskie temperatury (przymarzanie worków do podłoża). Podczas trudnych warunków pogodowych worki nie będą odbierane, aż do momentu ich poprawy.

11. Worki wynajmowane są na konkretny okres do 21 dni, z możliwością przedłużenia - po uprzedniej informacji telefonicznej lub za pośrednictwem SMS, jednak nie jest możliwe przedłużenie najmu worka na okres przekraczający w sumie 6 tygodni. Jeżeli Usługodawca nie otrzyma informacji o potrzebie przedłużenia terminu wynajmu worka - usunie go w wyznaczonym pierwotnie terminie, bez konieczności uprzedzania Klienta o tym fakcie.

VI. Płatność

1. Klient zobowiązany jest dokonać płatności gotówką bezpośrednio u kierowcy przy dostawie worka lub kontenera.

2. Usługodawca wystawi Klientowi fakturę zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

VII. Odpowiedzialność

1. Usługodawca - Katarzyna Drespa prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Firma Usługowo Handlowa KMD GRUZ Katarzyna Drespa nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności w tym za okoliczności spowodowane siłą wyższą.

2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe na skutek pozostawienia worka typu „BIG-BAG” lub kontenera.

3. Klient ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu pozostawienia worka typu „BIG-BAG” lub kontenera w miejscu niedozwolonym, w szczególności wobec wszelkich podmiotów, w tym publicznoprawnych i prywatnoprawnych, w szczególności wynikających z zajęcia pasa ruchu drogowego bez wymaganych zezwoleń. Uzyskanie wszelkich ewentualnych zgód i pozwoleń należy w każdym przypadku do Klienta. Klient ponosi więc wszelką odpowiedzialność z tytułu niedochowania ww. obowiązków.

4. W myśl ustawy o porządku w gminie, za worek i porządek wokół niego odpowiada Klient, worek nie może być przeładowany, a rzeczy pozostawione poza workiem nie będą zabrane przez Usługodawcę. W niektórych przypadkach worek może być usunięty przed terminem np. święta państwowe, czy regionalne (dotyczy centrum miast), a także, gdy Usługodawca uzyska informację, że worek został postawiony w niedozwolonym miejscu i zagraża bezpieczeństwu. Usługodawca wskazuje, że w ww. wypadku worek może usunąć również Miasto/Gmina bez wcześniejszego informowania Klienta. Usługodawca nie podstawia worków zastępczych tylko kolejne, za które Usługodawcy należeć się będzie kolejne wynagrodzenie.

VIII. Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji pod nr tel. 664-360-788 i adresem e-mail: kontakt@kmdgruz.eu

IX. Postanowienie końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy właściwych aktów prawnych, w szczególności przepisu Kodeksu cywilnego.

2. Aktualny Regulamin jest dostępny pod adresem: www.kmdgruz.eu, w odpowiedniej zakładce.

3. Ewentualne uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 stycznia 2021 roku.

5. Informacje oraz warunki dostępne na stronie internetowej mogą się różnić od informacji zawartych w umowach zawieranych z Klientami.